General Terms and Conditions

Algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden van TUV Conceptontwikkeling te Veenendaal.

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
TUV Conceptontwikkeling, gevestigd te (3905 TE) Veenendaal aan de Kruisboog 45 a, geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 30164204.
Koper: Iedere natuurlijke persoon, vennootschap of andere rechtspersoon die zaken dan wel diensten van TUV Conceptontwikkeling afneemt dan wel met wie TUV Conceptontwikkeling in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes en op alle overeenkomsten door TUV Conceptontwikkeling aangegaan voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk afwijkingen en/of aanvullingen zijn overeengekomen.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met TUV Conceptontwikkeling voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Algemene voorwaarden van de Koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventuele nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van TUV Conceptontwikkeling en Koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zover zij deel uitmaken van de voorwaarden van TUV Conceptontwikkeling.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen verbinden zich om alsdan de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk, gelet op doel en strekking van deze algemene voorwaarden, afwijken van de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling(en).
5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TUV Conceptontwikkeling het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6. Koper zal TUV Conceptontwikkeling te allen tijde tijdig alle medewerking verlenen en relevante beschikbare en/of benodigde gegevens, informatie en documentatie verschaffen, welke van belang is en/of kan zijn voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Mondelinge afspraken verbinden TUV Conceptontwikkeling slechts nadat en voor zover deze schriftelijk door TUV Conceptontwikkeling zijn bevestigd.
3. Alle door TUV Conceptontwikkeling opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, exclusief wettelijke verplichte verwijderingsbijdrage, exclusief installatie en transportkosten, exclusief verpakkingskosten en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4. Indien de aanvaarding op ondergeschikte punten afwijkt van een in een aanbieding of offerte opgenomen aanbod is TUV Conceptontwikkeling daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TUV Conceptontwikkeling anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgaaf verplicht TUV Conceptontwikkeling niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
7. TUV Conceptontwikkeling behoudt zich het recht voor om te allen tijden de prijzen te wijzigen zonder enige voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen in prijzen en omschrijvingen of productsamenstellingen alsmede foutieve prijsopgaven of productomschrijvingen zijn te allen tijde voorbehouden.
8. Toezendingen van aanbiedingen en/of prijslijsten verplicht   ons niet tot levering.
9. Kortingen kunnen per transactie worden verleend maar geven geen enkel recht op kortingen bij volgende transacties.

Artikel 4 Levering en verzending
1. Levering geschiedt af magazijn in Veenendaal.
2. De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Door TUV Conceptontwikkeling opgegeven levertijden zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en indien TUV Conceptontwikkeling en Koper uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat de tijdige levering een voorwaarde voor de overeenkomst is.
3. TUV Conceptontwikkeling heeft het recht de wijze van verzending naar eigen inzicht te regelen, voor zover Koper daaromtrent voorafgaand aan de levering geen nadere aanwijzing geeft. Een transportverzekering wordt door TUV Conceptontwikkeling alleen afgesloten na uitdrukkelijk verzoek van Koper. Alle bijkomende kosten zijn voor rekening van Koper.
4. Koper is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten c.q. zichtbare beschadigingen en kwaliteiten te (laten) controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling door TUV Conceptontwikkeling dat de zaken ter beschikking van Koper staan.
5. Eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient Koper onverwijld aan TUV Conceptontwikkeling te melden en vervolgens op de afleveringsbon en de vervoersdocumenten te vermelden. Ingeval van zichtbare beschadigingen van het geleverde en/of verpakking verplicht Koper zich de expediteur onmiddellijk aansprakelijk te stellen.
6. Levering vindt plaats op het moment dat de goederen in of op het vervoermiddel, bestemd voor vervoer van de goederen naar Koper, zijn geladen.
7. Tenzij anders is overeengekomen is TUV Conceptontwikkeling gerechtigd tot het doen van deellevering en het verzenden van deelfacturen.
8. Het risico van verlies, vernietiging en/of schade van respectievelijk aan de goederen, gaat over op de Koper op het moment van levering.
9. Om schade te voorkomen tijdens transport kunnen bepaalde goederen voor verzending worden geassembleerd. De eventuele hieruit voortkomende kosten komen voor rekening van Koper.

Artikel 5 Reclames
1. Een bij aflevering van de goederen verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document strekt tot bewijs van levering en wordt geacht de hoeveelheid van de goederen juist weer te geven, behoudens tegenbewijs door Koper. Het voorgaande laat onverlet het recht van TUV Conceptontwikkeling om op andere wijze dan door overlegging van genoemde documenten levering te bewijzen.
2. Eventuele klachten betreffende de hoeveelheid dient Koper binnen 24 uur bij TUV Conceptontwikkeling te melden en wel schriftelijk/per fax. Over deze klachten dient voorts binnen 48 uur schriftelijk te worden gereclameerd. Indien niet binnen bovenvermelde termijn is gereclameerd zijn de op de bij de goederen verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document vermelde hoeveelheden bindend en worden de daarop door TUV Conceptontwikkeling opgegeven hoeveelheden door Koper geacht te zijn geaccepteerd.
3. Aan bezwaren wegens gebreken in de hoedanigheid van de goederen, zoals kwaliteit en afmeting, kan Koper, voor zover het gebreken betreft die direct bij aflevering door Koper door middel van inspectie kunnen worden geconstateerd, slechts aanspraken jegens TUV Conceptontwikkeling ontlenen, indien Koper het bestaan van zulke bezwaren onmiddellijk (niet meer dan 8 dagen na levering) schriftelijk aan TUV Conceptontwikkeling meldt.
4. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen bovengenoemde termijn door inspectie hadden kunnen worden geconstateerd, dienen binnen 8 dagen na constatering schriftelijk ter kennis van TUV Conceptontwikkeling  te worden gebracht, met dien verstande dat ter zake van gebreken na verloop van 2 weken na factuurdatum worden geconstateerd, door Koper geen rechten kunnen worden ontleend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5. De waarde van de terug geleverde zaken wordt, onder aftrek van alle gemaakte kosten o.m. voor transport eventuele verzekering etc. met Koper verrekend.
6. Retourzendingen, waarover niet vooraf schriftelijk overeenstemming is bereikt, worden niet aanvaard.
7. Reclames, ter zake van facturen dienen binnen acht dagen na verzending daarvan schriftelijk bij TUV Conceptontwikkeling te worden gemeld.
8. Het indienen van een reclame ontslaat Koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens TUV Conceptontwikkeling.

Artikel 6 Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling vóór levering te geschieden. Betaling is mogelijk in contant of door middel van storting of bijschrijving op een door TUV Conceptontwikkeling aangegeven bank of girorekening, inclusief BTW. De op de bank/giro afschriften van TUV Conceptontwikkeling aangegeven valutadatum is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt. Indien betaling op basis van factuur is overeen gekomen, dan dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien Koper in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 14 dagen, is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan de wettelijke (handels) rente verschuldigd, verhoogd met 2% per maand of gedeelte daarvan. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper.
4. Indien Koper een consument is worden de in het vorige lid bedoelde incassokosten in rekening gebracht volgens het “besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten” zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW met een minimum bedrag van € 40,00 en een maximum van € 6.775,00. Koper die een consument is, is deze vergoeding eerst verschuldigd nadat zij vruchteloos door TUV Conceptontwikkeling is aangemaand tot betaling binnen een termijn van 14 dagen, aanvangende de dag na aanmaning onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding inzake de incassokosten.
5. Indien Koper een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan belopen de in lid 4 genoemde incassokosten 15% van de verschuldigde hoofdsom met een absoluut minimum van € 150,00 exclusief btw.
6. Alle bank- en/of girokosten zijn voor rekening van Koper. Indien eerst na betaling van de hoofdsom blijkt dat deze kosten extra zijn ontstaan, dan worden deze alsnog in rekening gebracht en is Koper gehouden tot betaling daarvan;
7. TUV Conceptontwikkeling heeft het recht, alvorens de goederen te leveren, volledige betaling van de koopprijs te verlangen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door TUV Conceptontwikkeling aan Koper te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van TUV Conceptontwikkeling totdat Koper aan al zijn verplichtingen jegens TUV Conceptontwikkeling heeft voldaan terzake: de betreffende, de voorgaande en overige gelijksoortige leveranties; door TUV Conceptontwikkeling verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden; vorderingen van TUV Conceptontwikkeling op Koper wegens het tekortschieten door Koper in de nakoming van zijn verbintenissen.
2. Koper is niet gerechtigd de aan hem geleverde zaken te bezwaren met enig beperkt zekerheids- of genotsrecht, of anderszins aan het verhaal van TUV Conceptontwikkeling te onttrekken. Vervreemding van de geleverde zaken is uitsluitend toegestaan in het kader van diens normale bedrijfsuitvoering.

Artikel 8 Afwijkingen
1. Geringe afwijkingen in kwaliteit, specificaties e.d., welke uit technisch oogpunt niet kunnen worden voorkomen, dan wel volgens de handelsusances algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclames.
2. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen valt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Er wordt niet op enkele exemplaren beoordeeld.

Artikel 9: Ontbinding, terugvordering, opeisbaarheid
In geval dat Koper:

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek daartoe is ingediend, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, ingediend is of wanneer hij in – voorlopige – surseance van betaling verkeert, dan wel beslag op het geheel of het gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enig op hem rustende verplichting jegens TUV Conceptontwikkeling niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft TUV Conceptontwikkeling door het enkel plaatsvinden van één der opgemelde omstandigheden het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan Koper te ontbinden dan wel als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding jegens Koper gehouden te zijn en onverminderd het recht van TUV Conceptontwikkeling de door haar geleden schade van Koper te vorderen, hetzij enig bedrag verschuldigd door Koper op grond van de door TUV Conceptontwikkeling verrichte leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen en/of het geleverde in eigendom terug te vorderen en terug te – doen – nemen, alles onverminderd de overige rechten van TUV Conceptontwikkeling op vergoeding van kosten, schaden en rentes.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. TUV Conceptontwikkeling is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte (gevolg)schade ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen dan wel uit onrechtmatige daad jegens Koper, tenzij Koper aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leidinggevenden van TUV Conceptontwikkeling. In geen geval is TUV Conceptontwikkeling aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
2. De aansprakelijkheid van TUV Conceptontwikkeling is te allen tijde beperkt tot het door TUV Conceptontwikkeling met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van TUV Conceptontwikkeling beperkt tot de factuurwaarde van de laatst verzonden factuur, danwel tot hetgeen TUV Conceptontwikkeling op haar toeleverancier heeft kunnen verhalen.
3. Koper vrijwaart TUV Conceptontwikkeling geheel en onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken, ongeacht de aard en omvang daarvan, welke derden jegens TUV Conceptontwikkeling geldend trachten te maken.

Artikel 11 Overmacht
1. TUV Conceptontwikkeling is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet van TUV Conceptontwikkeling en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en in jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TUV Conceptontwikkeling geen invloed kan uitoefenen doch waardoor TUV Conceptontwikkeling niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van TUV Conceptontwikkeling, ziekte van haar personeel, diefstal, verkeersbelemmeringen, vorst, regen en stagnatie in de levering van materialen of goederen door toeleveranciers worden daaronder begrepen.

Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten en transacties is het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een van partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering zullen voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin TUV Conceptontwikkeling statutair gevestigd is. Dit beding laat de bevoegdheid van TUV Conceptontwikkeling onverlet om het geding aanhangig te maken bij de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 13 Algemeen recht
All business transactions will be done according to Dutch law.
Court: Arnhem, Netherlands